Global events logo Διοργάνωση Συνεδρίων
Διοργάνωση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων

Σας καλωσορίζουμε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία Global Events.

Κατωτέρω τίθενται υπόψη σας οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης για την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων μας, τους οποίους κάθε επισκέπτης/χρήστης οφείλει να μελετήσει προσεκτικά και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από οιαδήποτε χρήση τους. Η χρήση των ιστοσελίδων μας δηλώνει ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης από τον επισκέπτη/χρήστη, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου των ιστοσελίδων μας.

Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να ανανεώνονται και να τροποποιούνται από την Global Events ολικά ή μερικά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την πληρέστερη ενημέρωση του επισκέπτη/χρήστη, πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για ενδεχόμενες τροποποιήσεις, σύμφωνα με την παρούσα. Η συνέχιση της χρήσης από τον επισκέπτη/χρήση δηλώνει εκ νέου αποδοχή των τροποποιημένων όρων από αυτόν, σε περίπτωση δε μη αποδοχής τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απέχει από κάθε χρήση τους.

1. Δηλώσεις της Global Events

1.1. Με την επιφύλαξη σφαλμάτων που οφείλονται σε ανωτέρα βία, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών προβλημάτων στο σύστημα, η Global Events δηλώνει ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της εγκυρότητας και ακρίβειας των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις ιστοσελίδες της, προκειμένου οι επισκέπτες/χρήστες να σχηματίζουν κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα για τα προσφερόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Global Events.

1.2. Οι πληροφορίες και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων της Global Events δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση, άμεσα ή έμμεσα, παρότρυνση, συμβουλή ή προτροπή για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης, αλλά ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να τα αξιολογήσει ατομικά και να ενεργήσει κατά την κρίση και τη διακριτική του ευχέρεια, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Global Events.

2. Δηλώσεις – Υποχρεώσεις του επισκέπτη/χρήστη

Ο επισκέπτης/χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τις ιστοσελίδες της εταιρείας για αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση ή διάθεση με άλλους τρόπους περιεχομένου που μπορεί να είναι παράνομο, απειλητικό, ενοχλητικό, άσεμνο, ή να εκφράζει εμπάθεια, φυλετικές, ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα και εν γένει να παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία. Για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην Global Events, από την κατά τα ανωτέρω κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από τον επισκέπτη/χρήστη, αποκλειστική ευθύνη φέρει ο χρήστης.

3. Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

3.1. Η Global Events δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως ή για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή δαπάνες, οι οποίες μπορεί να προκύψουν από τη λειτουργία ή μη, την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στις ιστοσελίδες της εταιρείας ή από τη φόρτωση (download) υλικού, κειμένου, και λοιπών δεδομένων που περιλαμβάνονται σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τυχόν ζημιών που προκλήθηκαν από ιούς (viruses), λάθη στο πρόγραμμα (bugs), από ανθρώπινο παράγοντα, από οποιοδήποτε σύστημα ή εξάρτημα υπολογιστών, (hardware), λογισμικό (software), δυσλειτουργία προγράμματος ή οποιοδήποτε άλλο λάθος, παράλειψη ή καθυστέρηση στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

3.2. Η Global Events θα ενεργεί καθετί απαραίτητο για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς όμως να εγγυάται ότι η λειτουργία του θα είναι συνεχής, χωρίς σφάλματα ή άλλου είδους τεχνικά προβλήματα. Η Global Events δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν καταστροφές, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων της εταιρείας.

4. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

4.1. Όλα τα στοιχεία, οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην επίσημη ιστοσελίδα της Global Events, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων, σχεδιαγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων σε σχέση με τα προσφερόμενα προϊόντα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Global Events και προστατεύονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις του ευρωπαϊκού και ελληνικού δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993).

4.2. Τα ονόματα που δίνονται στα προϊόντα της Global Events, τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν αποτελούν είτε κατοχυρωμένα σήματα είτε ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα της Ιστοσελίδας και των προσφερόμενων μέσω αυτής προϊόντων και προστατεύονται από τις σχετικές ελληνικές και κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

4.3. Η πρόσβαση στα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες μέσω των ιστοσελίδων δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Κάθε αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, κατέβασμα αρχείων (downloading) ή άλλη χρήση του περιεχομένου των ιστοσελίδων με αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, την παραπλάνηση των επισκεπτών/χρηστών, απαγορεύεται ρητά, εκτός αν δοθεί ρητώς προηγούμενη γραπτή άδεια της Global Events.

4.4. Κατ’ εξαίρεση και χωρίς αυτό να σημαίνει παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή των παρεχόμενων πληροφοριών για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, και με δεδομένο ότι δεν αλλοιώνεται η αναγραφή της πηγής προέλευσής τους.

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις κανονιστικές ρυθμίσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα της ΕΕ 2016/679 (General Data Protection Regulation, εφεξής «ΓΚΠΔ») που τίθεται σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018.

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Global Events χρησιμοποιεί και προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα») των φυσικών προσώπων (εφεξής τα «Υποκείμενα Δεδομένων») που της γνωστοποιούνται είτε κατά τη διάρκεια χρήσης των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου είτε μέσω της χρησιμοποίησης των υπηρεσιών της Global Events (συμμετοχή σε συνέδρια/εκδηλώσεις και χρησιμοποίηση εν γένει τουριστικών υπηρεσιών που παρέχει η Global Events) είτε μέσω συμβάσεων με τα Υποκείμενα Δεδομένων (π.χ. συμβάσεις με εργαζόμενους της Global Events). Επίσης, η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποία η Global Events συλλέγει, διαβιβάζει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και γνωστοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων και καθορίζει τις πρακτικές της σχετικά με την ασφαλή επεξεργασία αυτών.

Παρέχοντας Προσωπικά Δεδομένα στην Global Events (είτε άμεσα είτε εμμέσως επιτρέποντας σε άλλο πρόσωπο να παράσχει Προσωπικά σας Δεδομένα για λογαριασμό των Υποκειμένων Δεδομένων), τα Υποκείμενα Δεδομένων συμφωνούν ότι η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται στον τρόπο με τον οποίο η Global Events χρησιμοποιεί τα Προσωπικά τους Δεδομένα και συναινούν στη συλλογή, μεταβίβαση, επεξεργασία, χρήση και γνωστοποίηση αυτών, όπως περιγράφεται στην παρούσα. Σε περίπτωση που τα Υποκείμενα Δεδομένων δεν συμφωνούν με οποιοδήποτε μέρος της παρούσας Πολιτικής, παρακαλούνται να μην παράσχουν Προσωπικά Δεδομένα. Εάν δεν παράσχουν Προσωπικά Δεδομένα, ή ανακαλέσουν τη συγκατάθεση που έχουν παράσχει στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, αυτό μπορεί να επηρεάσει τη δυνατότητα της Global Events να παράσχει υπηρεσίες ή να επηρεάσει δυσμενώς τις υπηρεσίες που μπορεί να παράσχει η Global Events.

Η παρούσα Πολιτική δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τη σχέση μεταξύ των Υποκειμένων Δεδομένων οι οποίοι χρησιμοποιούν το Δικτυακό Τόπο της Global Events και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία του Δικτυακού Τόπου της Global Events. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Global Events δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν τα Υποκείμενα Δεδομένων που χρησιμοποιούν τις σελίδες, υπηρεσίες, επιλογές και περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου της Global Events στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων της παρούσας Πολιτικής.

Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Α. Η Global Events συλλέγει Προσωπικά Δεδομένα όταν:

τα Υποκείμενα Δεδομένων χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της (συμμετοχή σε συνέδρια/εκδηλώσεις και χρησιμοποίηση εν γένει τουριστικών υπηρεσιών που παρέχει η Global Events) κι όταν τα Υποκείμενα Δεδομένων, μέσω του Δικτυακού Τόπου της Global Events, εγγράφονται, συμπληρώνοντας φόρμα εγγραφής, στα διαφημιστικά/ενημερωτικά/προωθητικά του προγράμματα για προσεχείς εκδηλώσεις / συνέδρια (εφεξής «Ενημερωτικά Προγράμματα»).

τα Υποκείμενα Δεδομένων επικοινωνούν με την Global Events μέσω του Δικτυακού της Τόπου

συνάπτει συμβάσεις με τα Υποκείμενα Δεδομένων

τα λαμβάνει από τρίτους (π.χ. εταιρείες, τουριστικά πρακτορεία) στα πλαίσια συνεργασίας και παροχής πληροφοριών.

Β. Στο ως άνω πλαίσιο η Global Events ενδέχεται να συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τους ακόλουθους τύπους Προσωπικών Δεδομένων:

πληροφορίες που παρέχουν τα Υποκείμενα Δεδομένων προς τον σκοπό επικοινωνίας με την Global Events, εγγραφής τους στα Ενημερωτικά Προγράμματα καθώς και χρησιμοποίησης των υπηρεσιών της

οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που τα Υποκείμενα Δεδομένων επιλέγουν να γνωστοποιήσουν στην Global Events (είτε μέσω του Δικτυακού της Τόπου είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) και είναι σχετικές προς τον σκοπό εκπλήρωσης προσωπικών αιτημάτων τους  και που άπτονται του αντικείμενου της Global Events (διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων, επαγγελματικών και εκπαιδευτικών ταξιδιών) – στην περίπτωση αυτή οι πληροφορίες ενδέχεται να εκτείνονται και στα μέλη οικογένειας των Υποκειμένων Δεδομένων –

οποιεσδήποτε πληροφορίες που τα Υποκείμενα Δεδομένων επιλέγουν να γνωστοποιήσουν στην Global Events προς το σκοπό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης μαζί της

δεδομένα που αποστέλλουν τρίτοι (π.χ. εταιρείες, τουριστικά πρακτορεία) στην Global Events στα πλαίσια συνεργασίας και παροχής πληροφοριών.

Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που δύναται να συλλέγει η Global Events από τα Υποκείμενα Δεδομένων είτε κατά τη διάρκεια της εκ μέρους τους χρήσης των υπηρεσιών του Δικτυακού της Τόπου, επικοινωνίας τους με την Global Events και εγγραφής τους στα Ενημερωτικά Προγράμματα, είτε μέσω της χρησιμοποίησης των υπηρεσιών της Global Events (συμμετοχή σε συνέδρια/εκδηλώσεις και χρησιμοποίηση εν γένει τουριστικών υπηρεσιών που παρέχει η Global Events) είτε μέσω συμβάσεων με τα Υποκείμενα Δεδομένων (π.χ. συμβάσεις με εργαζόμενους της Global Events) είναι οι ακόλουθες:

Προσωπικά Στοιχεία (π.χ. Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση Επικοινωνίας, Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-mail)

Οικονομικά Δεδομένα (π.χ. Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας)

Δεδομένα Εργασίας (π.χ. Απασχόληση, Θέση / Τίτλος Εργασίας, Τόπος Εργασίας)

Γ. Η Global Events χρησιμοποιεί τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων για τους ακόλουθους λόγους:

την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών στα Υποκείμενα Δεδομένων

την ενημερωτική υποστήριξη των Υποκειμένων Δεδομένων αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες

την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των Υποκειμένων Δεδομένων σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του Δικτυακού Τόπου της Global Events

την απάντηση σε ερωτήματα και αιτήματα που απευθύνουν στην Global Events τα Υποκείμενα Δεδομένων

την ενημέρωση των Υποκειμένων Δεδομένων σχετικά με νέες προσφορές / κατηγορίες υπηρεσιών μέσω της αποστολής σε αυτούς προωθητικών / ενημερωτικών δελτίων μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) και/ή sms, εκτός και εάν έχουν ζητήσει να μη λαμβάνουν τέτοια ενημερωτικά δελτία.

για εσωτερικούς σκοπούς της Global Events και σκοπούς διασφάλισης της ποιότητας

προς το σκοπό εκτέλεσης εκ μέρους της Global Events συναφθείσας σύμβασης

για άλλους σκοπούς όπως προβλέπεται ή απαιτείται από το νόμο (π.χ. συμμόρφωση της Global Events με νομική της υποχρέωση, ή για την προστασία των ζωτικών της συμφερόντων ή των συμφερόντων των Υποκειμένων Δεδομένων ή όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Global Events)

Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων

Η Global Events λαμβάνει κατάλληλα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων, καθώς και τεχνικά μέτρα για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί απορρήτου και ασφάλειας δεδομένων. Η Global Events χρησιμοποιεί ποικίλες τεχνολογίες και διαδικασίες για την ασφάλεια προκειμένου να προστατεύσει τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων από τυχόν παράνομη καταστροφή, απώλεια, κακή χρήση ή μεταβολή, καθώς και από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, χρήση ή γνωστοποίηση.

Η Global Events θα διαγράψει ή θα προβεί σε επανα-ταυτοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων μόλις αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της ή/και την εκτέλεση των επιχειρηματικών της σκοπών ή/και για την εκτέλεση εκ μέρους της συναφθείσας σύμβασης ή/και για νομικούς λόγους, ή όπως άλλως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Μη Αποκάλυψη Προσωπικών Δεδομένων σε Τρίτους

Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική, η Global Events δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή κοινοποίηση των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων σε κάποιο τρίτο μέρος.

Περαιτέρω, η Global Events δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων της σε τρίτα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα παρά μόνο:

α) εάν τα Υποκείμενα Δεδομένων έχουν παράσχει τη ρητή συγκατάθεσή τους και (i) το τρίτο μέρος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνεργάτης / προμηθευτής / πάροχος υπηρεσιών της Global Events) έχει παράσχει σαφείς εγγυήσεις σχετικά με τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που διέπουν την προς εκτέλεση επεξεργασία και (ii) το τρίτο μέρος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνεργάτης / προμηθευτής / πάροχος υπηρεσιών της Global Events) έχει συνάψει γραπτή συμφωνία με την Global Events με την οποία τίθενται για το τρίτο μέρος υποχρεώσεις παρόμοιες με αυτές που υπέχει η Global Events σύμφωνα με τις διατάξεις για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων

β) εάν αυτό επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης της Global Events με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο τυχόν εισαγγελικές, αστυνομικές, ανακριτικές και δικαστικές αρχές, ανταποκρινόμενη σε αίτημά τους

γ) σε σχέση με τυχόν νομικές/δικαστικές διαδικασίες ή επικείμενες νομικές/δικαστικές διαδικασίες

δ) προς τον σκοπό σύστασης, άσκησης ή υπεράσπισης των εννόμων συμφερόντων της, – συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε ρυθμιστικές, διωκτικές ή άλλες αρχές για σκοπούς αποτροπής και αντιμετώπισης απάτης, μη εξουσιοδοτημένης χρήσης υπηρεσιών και παράνομης δραστηριότητας-.

Η Global Events δεσμεύεται να μη διαβιβάσει Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση των Υποκειμένων Δεδομένων εκτός αν η Global Events και οι αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων έχουν συνάψει και χρησιμοποιούν τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι οποίες αποτελούν παράρτημα της απόφασης της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2010 για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες επεξεργασία εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες (2010/87/ΕΕ).

Δικαιώματα Υποκειμένων Δεδομένων

Τα Υποκείμενα Δεδομένων μπορούν να ασκήσουν τα ακόλουθα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία η οποία εφαρμόζει ή συμπληρώνει αυτόν ή που άλλως σχετίζεται με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων, από κοινού με τις δεσμευτικές οδηγίες και τους κώδικες ορθής πρακτικής που εκδίδονται κατά καιρούς από τις σχετικές επιβλέπουσες αρχές:

Ενημέρωσης για την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων, καθώς και της νομικής βάσης για την επεξεργασία αυτή και όλων των πληροφοριών που αφορούν στην επεξεργασία αυτή

Πρόσβασης και διόρθωσης των Προσωπικών τους Δεδομένων σε περίπτωση επεξεργασίας Δεδομένων που τους αφορούν

Διαγραφής των Προσωπικών τους Δεδομένων σε περίπτωση που αυτά δεν είναι απαραίτητα για την παροχή μίας υπηρεσίας

Περιορισμού της επεξεργασίας των Προσωπικών τους Δεδομένων

Εναντίωσης στην επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων

Φορητότητας των Προσωπικών τους Δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, δηλαδή το δικαίωμα των Υποκειμένων Δεδομένων να λαμβάνουν δεδομένα τους σε κατάλληλο μορφότυπο, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας

Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων ή για οποιαδήποτε απορία τα Υποκείμενα Δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με την Global Events:

Μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή

Με επιστολή στη διεύθυνση που αναγράφεται στο Προοίμιο της παρούσας

Τα Υποκείμενα Δεδομένων μπορούν επίσης να ανακαλούν οποτεδήποτε τη συναίνεσή τους όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών τους Δεδομένων (χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα) με έναν εκ των ως άνω δύο (2) αναφερόμενων τρόπων.

Επιπλέον, τα Υποκείμενα Δεδομένων  διατηρούν (α) το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των Προσωπικών τους Δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφόρος Κηφισίας, αριθμός 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, e-mail επικοινωνίας Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και (β) το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής σε περίπτωση που θεωρούν ότι παραβιάστηκαν τα Προσωπικά τους Δεδομένα.

 Δεσμοί (“links”)  προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites)

Η Global Events μέσω του Δικτυακού της Τόπου ενδέχεται ενίοτε να παρέχει συνδέσμους προς τρίτα μέρη ή να ενσωματώνει δικτυακούς τόπους τρίτων μερών. Η παρούσα Πολιτική δεν ισχύει για αυτούς τους δικτυακούς τόπους και η Global Events δεν φέρει ευθύνη για τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές των δικτυακών αυτών τόπων. Εάν τα Υποκείμενα Δεδομένων επιλέξουν να μπουν σε ένα συνδεδεμένο δικτυακό τόπο, συμφωνούν ότι η Global Events δεν φέρει ευθύνη για τη διαθεσιμότητα του δικτυακού αυτού τόπου και δεν ελέγχει, ούτε προσυπογράφει, ούτε είναι υπεύθυνη καθ’ οιονδήποτε τρόπο για:

τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα Προσωπικά Δεδομένα των Υποκειμένων Δεδομένων σε αυτούς τους  δικτυακούς τόπους

το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων

τη χρήση αυτών των δικτυακών τόπων από άλλους

Η Global Events συμβουλεύει τα Υποκείμενα Δεδομένων  να φροντίζουν προκαταβολικά και να ελέγχουν πάντα τις δηλώσεις νομικού περιεχομένου και περί απορρήτου που δημοσιεύονται σε κάθε δικτυακό τόπο ή κινητή εφαρμογή που συνδέονται, προτού εισαγάγουν οποιαδήποτε Προσωπικά τους Δεδομένα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η διαχείριση και προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των Υποκειμένων Δεδομένων διέπεται από τους όρους του παρόντος τμήματος, τις διατάξεων του ΓΚΠΔ ο οποίος τίθεται σε ισχύ από 25 Μαΐου 2018 καθώς και από την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία η οποία εφαρμόζει ή συμπληρώνει τον ΓΚΠΔ ή που άλλως σχετίζεται με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων φυσικών προσώπων, από κοινού με τις δεσμευτικές οδηγίες και τους κώδικες ορθής πρακτικής που εκδίδονται κατά καιρούς από τις σχετικές επιβλέπουσες αρχές (βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Τροποποιήσεις

Η Global Events διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει περιστασιακά την παρούσα Πολιτική και να αναρτά την πιο πρόσφατη εκδοχή στον Δικτυακό της Τόπο οποτεδήποτε χωρίς σχετική ανακοίνωση. Εάν γίνουν ουσιώδεις τροποποιήσεις η Global Events μπορεί είτε να αναρτήσει σχετική ανακοίνωση σχετικά με τις αλλαγές στον Δικτυακό της Τόπο είτε να ειδοποιήσει τα Υποκείμενα Δεδομένων στέλνοντας ειδοποίηση μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και του αριθμού κινητού τους τηλεφώνου που της έχει δοθεί από αυτούς. Η Global Events ενθαρρύνει τα Υποκείμενα Δεδομένων να ανατρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήματα στον Δικτυακό της Τόπο και να ελέγχουν αν έχουν υπάρξει τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και να ανατρέχουν κατά περιόδους στην παρούσα Πολιτική για να παραμένουν ενήμεροι σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Global Events συντελεί στην προστασία των Προσωπικών Δεδομένων που συλλέγει.

Εάν τα Υποκείμενα Δεδομένων συνεχίσουν τη χρήση του Δικτυακού Τόπου της Global Events, αυτό συνεπάγεται ότι συμφωνούν με την παρούσα Πολιτική και τις όποιες ενημερώσεις. Εάν κάποιο Υποκείμενο Δεδομένων δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα Πολιτική οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Global Events.

6. Εφαρμοστέο δίκαιο - Δωσιδικία

6.1. Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

6.2. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων όρων, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

7. Λοιπές διατάξεις

7.1. Σε καμιά περίπτωση η παράλειψη ή καθυστέρηση της Global Events να ασκήσει νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της, που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης, δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτά ούτε να θεωρηθεί ότι τα δικαιώματά της αυτά αποδυναμώνονται.

7.2. Οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις και τροποποιούνται μόνο εγγράφως.

7.3. Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου δεν θα επιδρά κατά κανένα τρόπο στο κύρος των λοιπών όρων.

Πληροφορίες σχετικά με τα cookies

Τα cookies είναι μικρά ηλεκτρονικά αρχεία, αποτελούμενα από γράμματα και αριθμούς και τα οποία αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη κατά την επίσκεψή του σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Τα cookies συμβάλλουν στην βελτιστοποίηση της περιήγησης του χρήστη στο Διαδίκτυο, συλλέγοντας ανώνυμα πληροφορίες για τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες του.

Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies, με σκοπό να βελτιώσουμε την περιήγησή σας, τη σύνδεση και την μετακίνηση στην ιστοσελίδα μας. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την βελτιστοποίηση της δομής και του περιεχομένου του ιστοτόπου μας.
Τα cookies μπορούν να αφαιρεθούν από την ηλεκτρονική συσκευή στην οποία αποθηκεύονται ανά πάσα στιγμή με πρωτοβουλία του χρήστη και με βάση τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή διαδικτύου που χρησιμοποιείται.

Πληροφορίες σχετικά με την διαδικτυακή ασφάλεια

Όλες οι ιστοσελίδες της Global Events ακολουθούν το πρωτόκολλο μετάδοσης δεδομένων SSL (Secure Sockets Layer)

Για να ξεχωρίσουμε αν μια ιστοσελίδα έχει ssl αρκεί να δούμε το πρόθεμα με το οποίο ξεκινάει η διεύθυνσή της στη γραμμή διευθύνσεων του περιηγητή. Οι ιστοσελίδες που έχουν ssl ξεκινάνε με το πρόθεμα https://www. ενώ αυτές που δεν έχουν ξεκινάνε με http://www.

Το SSL εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά δεδομένων από την ιστοσελίδα προς οποιοδήποτε προορισμό (άλλη ιστοσελίδα, e-mail ή ακόμα και προς την ιδια ιστοσελίδα) γιατί στέλνει όλα τα δεδομένα κρυπτογραφημμένα.

Για παράδειγμα: Όταν ένας χρήστης συμπληρώνει μία φόρμα συμμετοχής σε ένα συνέδριο βάζει μέσα πολλά προσωπικά του στοιχεία. Όταν πατήσει το κουμπί αποστολή τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται στον server. Κατά τη διαδικασία αποθήκευσης των στοιχείων αυτών στον server (ουσιαστικά μεταφοράς των δεδομένων από την ιστοσελίδα σε μία βάση δεδομένων που βρίσκεται στον server) όλα τα δεδομένα φεύγουν κρυπτογραφημμένα. Άρα αν κάποιος hacker ή κακόβουλο πρόγραμμα προσπαθήσει και ανακτήσει αυτά τα στοιχεία θα του είναι άχρηστα καθώς είναι κρυπτογραφημμένα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

Περισσότερες πληροφορίες για το ssl: https://www.hiremycode.com/blog/giati-xreiazeste-ssl/